strona kancelaria warszawa główne

Obszar Praktyki

Ochrona danych osobowych

Zajmujemy się tworzeniem dokumentów prawnych i procedur pod kątem wymogów wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Przygotowujemy dedykowaną dla klienta politykę bezpieczeństwa danych osobowych, Tworzymy instrukcję zarządzania systemem […]

Prawo cywilne

Sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane przez naszych klientów Zapewniamy pomoc prawną w negocjacjach i w mediacji Reprezentujemy klienta w sprawach o zapłatę, Zapewniamy zastępstwo procesowe klienta w sprawach o niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, Reprezentujemy klienta w sprawach o stwierdzenie bezskuteczności lub nieważności umowy lub konkretnego zapisu umowy, Zapewniamy zastępstwo procesowe klienta w sprawach o […]

Prawo rodzinne

Reprezentujemy klienta w sprawach o: rozwód z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie separację alimenty świadczenie z tytułu obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny w czasie trwania małżeństwa podział majątku wspólnego małżonków, w tym o ustalenie nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym rozliczenie nakładów poniesionych z majątku osobistego na majątek wspólny małżonków rozliczenie nakładów poniesionych […]

Prawo spadkowe

Zapewniamy doradztwo prawne oraz zastępstwo procesowe w sprawach o:   stwierdzenie nabycia spadku lub o dział spadku odrzucenie spadku zachowek ustalenie nieważności testamentu wydziedziczenie lub bezskuteczność wydziedziczenia stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego    

Prawo gospodarcze

Świadczymy usługi stałej obsługi prawnej przedsiębiorców Zajmujemy się zakładaniem i przekształcaniem spółek Zapewniamy pełną obsługę transakcji łącznia i przejęcia spółek Przygotowujemy dokumenty wewnętrzne spółek (statuty, uchwały, regulaminy, etc.) Sporządzamy i opiniujemy umowy zawierane w obrocie gospodarczym Reprezentujemy klienta w negocjacjach Zajmujemy się zarówno pozasądową windykacją należności jak i sądowym dochodzeniem należności Reprezentujemy klienta w postępowaniu […]

Prawo pracy

Przygotowujemy umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji, umowy dotyczące odpowiedzialności materialnej pracowników, a także regulaminy pracy i wynagradzania. Doradzamy w zakresie zatrudniania obcokrajowców na terenie Polski. Zapewniamy zastępstwo procesowe naszych klientów w sprawach pracowniczych o: odszkodowanie za nieuzasadnione lub niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych […]

Prawo administracyjne

Reprezentujemy naszych klientów w sprawach administracyjnych prowadzonych przed organami administracji państwowej i samorządowej, w tym przed samorządowymi kolegiami odwoławczymi, a także przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi.   Usługi   Porady prawne w zakresie interesujących klienta zagadnień prawnych. Zwykle zanim udzielimy porady prawnej prosimy o przesłanie nam szczegółowej informacje, konkretnych pytań, na które klient chce uzyskać odpowiedź, […]

Budownictwo i proces inwestycyjny

Zapewniamy pełną obsługę prawną procesu inwestycyjnego, na którą składa się między innymi obsługa transakcji nabycia nieruchomości, na której ma być prowadzona inwestycja, doradztwo przy zawarciu umowy kredytowej z bankiem, przygotowanie umowy o projektowanie oraz umowy o roboty budowlane, doradztwo prawne w uzyskaniu wymaganych właściwymi przepisami decyzji administracyjnych, pozwoleń i uzgodnień Sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy umowy […]

Prawo nieruchomości

Sporządzamy, opiniujemy i negocjujemy umowy dotyczące nieruchomości, między innymi umowę deweloperską, umowę sprzedaży, umowę najmu…

Własność intelektualna i nowe technologie

Przygotowujemy umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich oraz umowy licencyjne Sporządzamy umowy na wdrożenie dedykowanego oprogramowania, jak również umowy na dostawy oprogramowania lub sprzętu komputerowego, Przygotowujemy umowy na outsourcing informatyczny, a także umowy o stworzenie i utrzymywanie serwisów internetowych, Sporządzamy umowy o obsługę informatyczną przedsiębiorstwa, umowy serwisowe oraz umowy SLA Prowadzimy sprawy sądowe o prawa […]