Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie na jakich zasadach przetwarzane są Państwa dane osobowe oraz przedstawienie Państwa podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez Nas Państwa danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego z siedzibą w Otwocku (05-400) przy ul. Szkolnej 41 lok. 19. Dane osobowe zbierane przez Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO, w tym  ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego zachowuje dane osobowe w poufności i chroni je przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich na zasadach określonych w powyższych aktach prawnych.

W razie pytań lub realizacji Państwa poniższych praw dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego pod adresem e-mail: kancelaria@swietoniewski.pl

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego zbiera i przetwarza dane osobowe:

(a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, marketingu usług własnych oraz informowania o działalności Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną swietoniewski.pl (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(b) w celu wykonywania umów zawieranych przez Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

(c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Państwa prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże w zależności od okoliczności odmowa udostępnienia danych lub żądanie ich usunięcia może uniemożliwić nam np. kontakt w Państwem, przekazywanie Państwu informacji o działalności Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego lub wykonanie usługi.

Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną np. e-mailem uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody.

Na zasadach określonych w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia usługi prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingu usług własnych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Prawo do wniesienia skargi

Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego, jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową lub usługą, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności zewnętrzni dostawcy usług (np. podmioty świadczące usługi IT, podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowych, inne podmioty przetwarzające dane w imieniu Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), a także księgowi,  audytorzy, notariusze, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy.

Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego oraz na terenie biura w Warszawie lub na terenie siedziby firmy Klienta, któremu świadczymy usługi stałej obsługi prawnej. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską (UE) lub Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE lub EOG zastosujemy odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych.

Paweł Świętoniewski Radca Prawny Kancelaria Radcy Prawnego, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawniczymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom. Jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

Brak profilowania

Państwa dane osobowe nie są przedmiotem profilowania, jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zmiany Polityki Prywatności

Wszelkie zmiany wprowadzane przez nas do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane w witrynie swietoniewski.pl