Obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny w czasie małżeństwa

0 porady prawne warszawa śródmieście obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny w czasie małżeństwa warszawa

Jeżeli jeden z małżonków pozostających we wspólnym pożyciu nie spełnia ciążącego na nim obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, sąd może nakazać, żeby wynagrodzenie za pracę albo inne należności przypadające temu małżonkowi były w całości lub w części wypłacane do rąk drugiego małżonka. Kluczowym jest, że z chwilą orzeczenia rozwodu, obowiązek łożenia środków tytułem […]